Privacy

WeTri is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.we-tri.nl
Yoeri Nijs is de Functionaris Gegevensbescherming van WeTri. Hij is te bereiken via info@we-tri.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

WeTri verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@we-tri.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WeTri verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De technische werking van het platform WeTri te garanderen

Geautomatiseerde besluitvorming

WeTri neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WeTri) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WeTri bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > tot verwijderen account > noodzakelijk voor account
 • Strava-inlogtoken > tot koppeling wordt opgeheven door gebruiker > noodzakelijk voor Strava-koppeling
 • Profiel-/omslagfoto > tot vervangen foto > noodzakelijk voor account

Delen van persoonsgegevens met derden

WeTri verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WeTri blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

WeTri biedt een koppeling met MailChimp voor het versturen van mails over het platform. Dit betekent dat, als je bij jouw accountvoorkeuren hebt opgegeven dat je mails wilt ontvangen over het WeTri-platform, jouw e-mailadres tevens wordt opgeslagen in het MailChimp-mailsysteem. Dit is een extern systeem. Deze koppeling wordt ongedaan gemaakt zodra jij bij jouw voorkeuren opgeeft dat je geen platformmails wilt ontvangen óf je schrijft je uit via een MailChimp-formulier.

Advertenties

WeTri gebruikt Google Adsense voor het tonen van (relevante) advertenties. Je kunt zelf aangeven of je dit toestaat door, bij het bezoeken van WeTri, in het Google-formulier aan te geven dat je toestemming geeft voor relevante advertenties. Je kunt er ook voor kiezen geen toestemming te gebruiken.

WeTri biedt geen koppeling aan met Google. Dit betekent dat jouw accountgegevens niet worden gedeeld met Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WeTri gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

WeTri gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Tracking pixels die wij gebruiken

WeTri gebruikt tracking pixels voor het verzamelen van informatie over e-mails die via WeTri zijn verzonden. Door middel van tracking pixels - die voor gebruikers onzichbaar zijn - kan WeTri zien of en wanneer e-mails die via WeTri zijn verzonden, door de ontvanger zijn geopend. Dit kan alleen als de ontvanger toestaat dat externe afbeeldingen worden ingeladen bij het bekijken van de mail. Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming als je niet wenst dat WeTri tracking pixels bij jou gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WeTri en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@we-tri.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

WeTri wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WeTri neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@we-tri.nl.

WeTri wil je er ten slotte op wijzen dat er een responsible disclosure is.

 • 13 augustus 2021. Passage over Google Adsense toegevoegd.
 • 4 februari 2021. Passage over MailChimp toegevoegd.
 • 8 februari 2024. Passage over tracking pixels toegevoegd.